Menu Zamknij

ZALETY UBEZPIECZENIA W EUROKV.pl

✅Ubezpieczenie bez ograniczenia kosztów
✅Leczenie odbywa się w Niemczech – dostęp do jednej z najlepszych służb zdrowia w Europie
✅Ubezpieczenie spełnia warunki niemieckie
✅Składka w euroKV.pl ma jedną cenę i obejmuje 3 rodzaje ubezpieczeń: Zdrowotne + OC + wypadkowe
✅Możliwość opłacania składki miesięcznie
Stałe ubezpieczenie np. na 12 miesięcy z możliwością przerwania w dowolnym momencie np. w przypadku powrotu do Polski
✅Ubezpieczenie na 12 miesięcy pozwala na leczenie także po powrocie do Polski
✅Ubezpieczenie ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej

Infolinia

+49 2171 776912

email

poczta@eurokv.de

 

Skype

eurokv

Czym grozi brak ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech?

Brak ubezpieczenie a zamiast spokojnej pracy horror!

konsekwencji finansowych w bezpośrednim zderzeniu ze służbą zdrowia należy sobie uświadomić, że zgodnie z ustawą § 193 ust. 4 VVG osoby nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego są karane finansowo. Za pierwsze sześć miesięcy kara równa jest wysokości miesięcznej składki, a za każdy następny miesiąc kara ta wynosi 1/6 składki miesięcznej ubezpieczenia. Należy w tym miejscu wskazać, iż konsekwencje braku opłacania składek zdrowotnych mogą się niekorzystnie odbić także na naszych bliskich, gdyż w ramach jednego ubezpieczenia można również zapewnić ochronę swojej rodzinie (współmałżonek, dzieci).

Wreszcie konsekwencje administracyjne jakie nam grożą. Ponieważ obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego jest ustawowo zapisany, jego brak może spowodować nawet wydalenie z danego kraju. Czy naprawdę warto ryzykować i nie płacić składek na ubezpieczenie zdrowotne?

ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Kiedy muszę się ubezpieczyć w Niemczech ? Czy mam mieć wykupione ubezpieczenie zdrowotne już w chwili przyjazdu do Niemiec czy zameldowania się na terenie Niemiec? A może mam na to czas i mogę je wykupić po 3 miesiącach pobytu w Niemczech?

 

Planując wyjazd do Niemiec na dłuższy pobyt, zwłaszcza o charakterze zarobkowym każdy cudzoziemiec a więc i obywatel Polski winien zaopatrzyć się w stosowne ubezpieczenie zdrowotne i posiadać je już w momencie wjazdu na teren Niemiec. Obowiązek ten jest uregulowany prawnie odgórnie przez prawodawcę niemieckiego i przepisy Unii Europejskiej, do której należy nasz kraj.

Jeżeli Twój pobyt w Niemczech ma charakter turystyczny, lub przebywasz tutaj by znaleźć pracę, a pobyt nie przekroczy 3 miesięcy wystarczającym ubezpieczeniem dla Ciebie jest prywatne ubezpieczenie turystyczne wykupione przed wyjazdem lub ubezpieczenie na bazie karty EKUZ.

Po 3 miesięcznym pobycie w Niemczech jesteś zobligowany do podjęcia formalności związanych z uporządkowaniem Twojego statusu – powinieneś się zameldować i wykupić ubezpieczenie zdrowotne w państwowej lub prywatnej kasie chorych.

Do wyboru masz ponad 150 instytucji ubezpieczeniowych w Niemczech i tylko od Twoich osobistych preferencji i zasobności portfela zależy czy ubezpieczysz się w państwowej kasie chorych czy prywatnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Istotne jest byś posiadał ubezpieczenie zdrowotne, które pozwoli Ci na dostęp do niemieckiej służby zdrowia w przypadku choroby, wypadku, zabiegu chirurgicznego czy rehabilitacji.

Co mi grozi gdy nie mam pracy czy/i ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech? Czy Urząd ds. Cudzoziemców może mnie deportować do Polski ?


Sytuacja gdy nie mamy pracy, a więc środków do utrzymania, nie jesteśmy ubezpieczeni, nie mamy adresu zameldowania w Niemczech jest wysoce ryzykowna dla cudzoziemca przebywającego za granicą. Zakładając nawet, że kieruje nami chęć znalezienia pracy i szukamy jej intensywnie, ale nie jesteśmy zameldowani i nie mamy ubezpieczenia Urząd ds. Cudzoziemców może uznać nasz status za wymagający natychmiastowej reakcji administracyjnej i zastosować kroki prawne, takie jak:

 

– żądanie natychmiastowego opuszczenia kraju,

– deportowanie nas do ojczyzny,

– w najbardziej optymistycznym wariancie aktywizacja zawodowa na terenie Niemiec, jednakże zwykle nasz pobyt w Niemczech kończy się deportacją

 

By zminimalizować ryzyko deportacji warto zadbać przynajmniej o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne na terenie Niemiec. Takie wykupisz na www.euroKV.de

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar

Osobom zainteresowanym źródłowymi dokumentami unijnymi o prawach i obowiązkach członków Unii Europejskiej w zakresie przepływu osób i zabezpieczenia społecznego obywateli Unii polecamy lekturę aktów prawnych:

 

  1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz.U. L 200 z 7.6.2004, str. 1)

 

  1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (DZ.U L 284 z 30.10.2009, str. 1)

 

  1. DECYZJA NR S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

 

 

  1. DECYZJA NR S3 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego określającej świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia nr 987/2009 Akty prawne prawa krajowego:

 

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r . o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) oraz niektóre akty wykonawcze do ustawy odnoszące się do koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

oraz:

 

https://www.ekuz.nfz.gov.pl/hidden_main_page/podstawy-prawne

Czy nakaz opuszczenia Niemiec – deportacja do kraju są skuteczne w sytuacji gdy Polska należy do Unii Europejskiej i strefy Schengen, która zapewnia otwartość granic i swobodne przemieszczanie się osób wewnątrz Unii?

Faktycznie, prawodawstwo Unii Europejskiej wyrażone w art. 48 jej Traktatu zapewnia swobodę przepływu osób, usług i kapitału dla jej członków, do których należy Polska. Traktat ten jednak oprócz przywilejów jakie zapewnia Unia Europejska mieszkańcom jej członków nakłada na obywateli też pewne obowiązki. W przypadku gdy przebywamy na terenie Niemiec mamy obowiązek meldunkowy oraz obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia zdrowotnego. W sytuacji gdy te dwa warunki nie są spełnione a więc obywatel narusza porządek prawny obowiązujący na terenie Unii Europejskiej nakaz opuszczenia terenu Niemiec jest w pełni zasadny i egzekwowany przez niemieckie służby.

W szczególnych przypadkach prawo jest liberalne i stosuje rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczące zabezpieczenia społecznego członków Unii Europejskiej. Takie sytuacje jednak należą do nielicznych i trudno liczyć na ich masowe stosowanie. By nie znaleźć się w krytycznej sytuacji wydalenia z Niemiec, gorąco radzimy zalegalizowanie naszego pobytu w Niemczech poprzez zameldowanie i nabycie ubezpieczenia zdrowotnego.

O prawach i obowiązkach członków Unii Europejskiej w zakresie przepływu osób i zabezpieczenia społecznego obywateli Unii polecamy lekturę aktów prawnych:
    1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz.U. L 200 z 7.6.2004, str. 1)
    2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (DZ.U L 284 z 30.10.2009, str. 1)
   3. DECYZJA NR S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
   4. DECYZJA NR S3 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego określającej świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia nr 987/2009 Akty prawne prawa krajowego:
   5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r . o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) oraz niektóre akty wykonawcze do ustawy odnoszące się do koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

EUROKV i jedna z wielu OFERT — Care Foreign Guests AG1 – wszystkie usługi w skrócie *

Ubezpieczenie zdrowotne

medycznie konieczne leczenie ambulatoryjne

przepisane leki i środki zaradcze

środki okulistyczne (okulary, soczewki itp.) do 100,00 EUR po okresie oczekiwania wynoszącym 6 miesięcy

leczenie szpitalne w ogólnej klasie opieki (pokoje wieloosobowe) – bez usług opcjonalnych

leczenie przeciwbólowe stomatologiczne, w tym wypełnienia stomatologiczne

medycznie niezbędne protezy do 300,00 € na pobyt do 6 miesięcy i do 600,00 € na pobyt do 12 miesięcy

odpowiedzialność za zdolność do transportu (maksymalnie do 1 miesiąca)

transport ciała do kraju rodzimego w przypadku zgonu lub pochówek do 10000,00 EUR

bez współudziału

Miesięczna składka w EUR: na osobę 

 

 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

szkody osobowe i uszkodzenia mienia do 1,5 mln EUR

deportacja do 3000,00 EUR

 

 

 

Ubezpieczenie wypadkowe

kwota przy inwalidztwie 25000,00 EUR

kwota w przypadku zgonu 10000,00 EUR

 

 

Brak ubezpieczenia zdrowotnego to pozorna oszczędność !         Nie ryzykuj narażenia się na zbędne koszty !

 Oprócz braku dostępu do niemieckiej służby zdrowia – konieczności regulowania za wizyty, leczenie i recepty opłat z własnej kieszeni, a te potrafią być bardzo drogie – nawet idące w tysiące €, narażamy na konsekwencje finansowe także naszych bliskich, których moglibyśmy ubezpieczyć w ramach jednej umowy ubezpieczeniowej.

Deportacja z Niemiec do Polski jest równie częsta co kary finansowe nakładane na unikających ubezpieczenia zdrowotnego. Od 2009 roku posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego przez każdego cudzoziemca, przebywającego w Niemczech dłużej niż 3 miesiące jest – obligatoryjne ! To jednak nie znaczy że możemy być  nie ubezpieczeni 3 mies. TAK NIE JEST.

Zgodnie z ustawą § 193 ust. 4 VVG osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego, podlegają karze finansowej:

– do 6 miesięcy kara jest równa wysokości miesięcznej składki

– za każdy następny miesiąc kara ta wynosi 1/6 składki miesięcznej ubezpieczenia.

Osoby, które nie są ubezpieczone stoją w konflikcie z prawem niemieckim i unijnym!

Wydalenie z terenu Niemiec gdy przebywasz  bez  ubezpieczenia  (zgodnie z wyrokiem Niemieckiego Trybunału Socjalnego (BUNDESSOZIALGERICHT Urteil vom 3.12.2015, B 4 AS 44/15 R)

 

Własna działalność – opiekunka seniora w Niemczech

Wszystkim osobom chętnym podjęcia się pracy w charakterze opiekunki seniora w Niemczech zalecamy legalną pracę. Dla poczucia stabilizacji naszego statusu w Niemczech zalecane jest założenie własnej działalności gospodarczej np. gewerbe czyli samo zatrudnienie. Taka forma prawna pozwala nam nie tylko na legalny pobyt i pracę w Niemczech ale daje liczne przywileje niemieckiego systemu podatkowego, zarezerwowane tylko dla osób zarejestrowanych. Ulgi finansowe, zasiłki na dzieci, wysoka kwota wolna od podatku czy możliwość rozliczania się z małżonkiem to tylko niektóre zalety, które powodują, że osoba pracująca legalnie może liczyć na wynagrodzenie o 20-30 % wyższe niż w przypadku osób pracujących „na czarno”.

Prowadzenie własnej firmy łączy się też z ubezpieczeniem zdrowotnym, które nie tylko należy ale i warto wykupić pracując w charakterze opiekunki seniora w Niemczech.

Decyzja o wyborze ubezpieczenia jest niezwykle istotna ze względu na warunki jakie oferują kasy chorych w Niemczech. Każda osoba ubezpieczona otrzymuje w Niemczech swój numer ubezpieczeniowy i kartę ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie zdrowotne

To drugi warunek konieczny dla spełnienia legalności naszego pobytu w Niemczech. Od 2009 roku posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech jest absolutnie konieczne i nakazane ustawą. W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego nie dość że grożą nam wydatki związane z prywatnym leczeniem na terenie Niemiec, niemożność leczenia bezpłatnego naszych bliskich to również wisi nad nami niebezpieczeństwo opłacenia zaległych składek kilka lat wstecz w momencie gdy na takie ubezpieczenie w końcu się zdecydujemy.